தொடர்பு பகுதி முகவரி தொலைபேசி
அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு வித்யா மாவத, கொழும்பு 07 +94 112 665 352
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையம் வித்யா மாவத, கொழும்பு 07 +94 112 665 258

 

அனர்த்த முகாமைத்துவ மையம்

 

வித்யா மாவத, கொழும்பு 07

+94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ ஒருங்கிணைப்பு பிரிவு மாவட்ட செயலகம் - வவுனியா

+94 024 2225553

+94 077 3957892

பிரதேச அனர்த்த முகாமைத்துவ ஒருங்கிணைப்பு பிரிவு பிரதேச செயலகம்- வெங்கலச்செட்டிக்குளம்

+94 0242260904

+94 0774214949

Scroll To Top