ඇමතුම් ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
අාපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258
ආපදා කළමනාකරණ ස්ථානය  විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - වව්නියාව

+94 024 2225553

+94 077 3957892

ප්‍රාදේශිය ආපදා කළමණාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - වෙංගල සෙට්ටිකුලම

+94 0242260904

+94 0774214949

Scroll To Top