අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

20
අගෝ2018
வெங்கலச்செட்டிக்குளம் உள்ளூர் பொருளாதார அபிவிருத்தி நிலையத்தின் ஏற்ப்பாட்டில் நடைபெற்ற பசுமை சந்தை -19.12.2018

வெங்கலச்செட்டிக்குளம் உள்ளூர் பொருளாதார அபிவிருத்தி நிலையத்தின் ஏற்ப்பாட்டில் நடைபெற்ற பசுமை சந்தை -19.12.2018

  வெங்கலச்செட்டிக்குளம் உள்ளூர் பொருளாதார அபிவிருத்தி நிலையத்தின் ஏற்ப்பாட்டில்...

28
අගෝ2017
கிராமசக்தி திட்டத்தின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு -2018

கிராமசக்தி திட்டத்தின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு -2018

 ஜனாதிபதியின் கருதிட்டமான கிராமசக்தி திட்டத்தின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு வெங்கலச்செட்டிக்குளம்...

Scroll To Top