{slider Details of Grama Niladari}

Grama Niladhari divisions  GN divisions Number  GN Image Grama Niladhari Name Official Address Private Address Contact No.

Andiyapuliyankulam
  

207 b dumy Mr.T.Srikanthan Valavaithakulam, VengalaCheddikulam

Vairavapuliyankulam,
Vavuniya

 077-1594800

Periyathambanai

     

207A sharmilan

Mr.S.Sharmilan

Periyathambanai, VengalaCheddikulam No-17,Periyathambanai

077 -4923313

Periyakaddu

207B  rathakrishanan

Mr.S.Rathakrishnan

Mannar Road, Ganesapuram,
VengalaCheddikulam
 No-522,Unit-04,
Varikkuddiyoor,
Vavuniya

077 -6588180

Kannaddy

207C  Ganesalingam

Mr.K.Ganesalingam

Kannaddy,
VengalaCheddikulam
No.121/89, Koomankulam Road, Nelukulam, Vavuniya

077 -3456908

Pramanalankulam

   

207D ranjini

Miss.S.Ranjini

Pramanalankulam

 No-65,Madhu Road,Gnanesapuram,
Vavuniya.

071 -6775450

Sooduventhapulavu

   

208  jeyabalan

Mr.B.Jeyabalan

Sooduventhapulavu, VengalaCheddikulam  No-17,Mannar Road,
Nelukkulam,
vavuniya.

077-4926027

Kurukkalputhukulam

   

208A vijitha 1

Miss.A.Vijithaa

Maniyarkulam, Poovarasankulam  Main Street,
Periyathambanai,
Vavuniya.

076-6750056

Kanthasamynagar

208B kokilaraj

Mr.P.Kokilaraj

Nithiyanagar

 No-551,Unit-04,

Varikkuddiyoor,
Vavuniya

076-1877580

Pavatkulam Unit 5 & 6

   

208C  b dumy

Mr.T.Srikanthan

(Actg.)

Pavatkulam Unit 06,
Pavatkulam
 Vairavapuliyankulam,
Vavuniya.

077-1594800

Pavatkulam Unit 4

      

208D balasritharan 

Mr.B.Balasritharan

Pavatkulam Unit 04, Varikuttiyoor  No-30,School Road,Maharambaikulam,
Vavuniya

077-6705765

Pavatkulam Unit 2 208E kajendran

Mr.S.Kajenthiran

Pavatkulam Unit 02,
Pavatkulam

 No-353,Veerapuram,
 Neriyakulam

077-3853571

Muthaliyarkulam 210 simsar

Mr.M.Simsar(Actg.)

Muthaliyarkulam, VengalaCheddikulam

Jumma Mosque Road, Ikkigirigollawa,
Wahamalgollawa

077-4728442

Sinnasipikulam  210A ramzan

Mr.J.M.Ramzan

Sinnasipikulam,
Neriyakulam
 Palayakudimanai,
Sooduventhapulavu

077-1650449

Neriyakulam 210B  thevaki

Mrs.E.Thevaki

Neriyakulam

6th Lane, Muthaliyarkulam, Cheddikulam

077 -3301617

Periyapuliyalankulam 211  aslam

Mr.A.M.M.Aslam

Periyapuliyalankulam, Neriyakulam  No-101/11, 6th lane,
RDS Road,Veppankulam

076-8632004

Cheddikulam 211A  risentharan

Mr.T.Riseenthiran

Cheddikulam

 No-84,2nd Farm,
Muhathankulam,
Cheddikulam.
077-0691926
Muhathankulam 211B  balasritharan

Mr.B.Balasritharan

(Actg.)

Muhathankulam,
VengalaCheddikulam

 No-30,School Road,
Maharambaikulam 
Vavuniya
077-6705765
Pavatkulam Unit 9 & 10 211C  paul nesarajan Mr.R.Paul Nesarajan Pavatkulam Unit 09, Mathavuvaithakulam  Neriyakulam Road,
Nelukulamm
Vavuniya
077-1546868
Kristhavakulam 211E  ganam

Mrs.N.Gnanasawnthary

Kristhavakulam, VengalaCheddikulam

Kankankulam,
Cheddikulam

077-5763203
Kankankulam 211D  risentharan

Mr.T.Riseenthiran (Actg.)

Kristhavakulam,
Vengala
Cheddikulam
No.84, 2nd Farm,
Muhathankulam,
Cheddikulam
077 -0691926

Scroll To Top